Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải651 lượt xem

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng, thu được các cây $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn, thu được các cây $F_2$. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về các cây $F_2$ không đúng?

A. Tỉ lệ kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể bằng 4%.

B. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen.

C. Tỉ lệ cây mang 4 alen trội bằng tỉ lệ cây mang 4 alen lặn.

D. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

đăng bình luận mới

[…] 114 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen […]

[…] 119 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen […]

P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng

$\Rightarrow$ $F_1$ dị hợp 2 cặp gen (nếu có liên kết thì là dị hợp tử đều)

A. Sai. Ta có $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=4\%$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,2$

$\Rightarrow$ Không thể xảy ra TH này do $\underline{ab}\geq 0,25$

B. Đúng. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen

C. Đúng. Tỉ lệ cây $AABB$ luôn bằng tỉ lệ cây $aabb$

D. Đúng. Ta có: $A-B-=0,5+aabb$; $A-bb=0,25-aabb$ và $aaB-=0,25-aabb$ nên cây mang kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất

Chọn đáp án A

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!