Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải645 lượt xem

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng, thu được các cây $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn, thu được các cây $F_2$. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về các cây $F_2$ không đúng?

A. Tỉ lệ kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể bằng 4%.

B. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen.

C. Tỉ lệ cây mang 4 alen trội bằng tỉ lệ cây mang 4 alen lặn.

D. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

đăng bình luận mới

[…] 114 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen […]

[…] 119 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen […]

P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng

$\Rightarrow$ $F_1$ dị hợp 2 cặp gen (nếu có liên kết thì là dị hợp tử đều)

A. Sai. Ta có $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=4\%$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,2$

$\Rightarrow$ Không thể xảy ra TH này do $\underline{ab}\geq 0,25$

B. Đúng. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen

C. Đúng. Tỉ lệ cây $AABB$ luôn bằng tỉ lệ cây $aabb$

D. Đúng. Ta có: $A-B-=0,5+aabb$; $A-bb=0,25-aabb$ và $aaB-=0,25-aabb$ nên cây mang kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!