Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$

Đã giải604 lượt xem

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, số cây dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệ.

A. 50,0%.                             B. 25,0%.                             C. 37,5%.                             D. 12,5%.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 108 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai […]

Giả sử cá thể dị hợp 1 cặp gen là $\dfrac{\underline{Ab}}{ab}$ cho 2 loại giao tử $\underline{Ab}=\underline{ab}=0,5$

Cơ thể dị hợp 2 cặp gen $AaBb$ cho giao tử là: $\underline{AB}=\underline{ab}=x$ và $\underline{Ab}=\underline{aB}=0,5-x$

Số cây dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$ là $\dfrac{\underline{Ab}}{ab}$ $+\dfrac{\underline{Ab}}{AB}$ $+\dfrac{\underline{ab}}{aB}$

$=0,5(0,5-x)+0,5x+0,5x+0,5(0,5-x)$

$=0,25-0,5x+0,5x+0,5x+0,25-0,5x=0,5$

Chú ý: Với mọi trường hợp cụ thể thì đều thu được kết quả giống nhau. Các em có thể lấy 1 trường hợp cụ thể để giải.

Còn để giải tổng quát ta có thể hiểu như sau:

Cơ thể dị hợp 1 cặp gen cho 2 loại giao tử, mỗi loại $=0,5$

Cơ thể dị hợp 2 cặp $\underline{Ab}=\underline{aB}$ và $\underline{AB}=\underline{ab}$

Cơ thể dị hợp 1 cặp gen do mỗi giao tử của cơ thể dị hợp 1 cặp sẽ kết hợp với 1 cặp giao tử nên sẽ chiếm tỉ lệ $=0,5.(\underline{Ab}+\underline{aB})$ $+0,5(\underline{AB}+\underline{ab})$ $= 0,5$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!