Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$

Đã giải263 lượt xem

Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, số cây đồng hợp 2 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệ.

A. 50,0%.                             B. 25,0%.                             C. 12,5%.                             D. 37,5%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Giả sử cá thể dị hợp 1 cặp gen là $\dfrac{\underline{Ab}}{ab}$ cho 2 loại giao tử $\underline{Ab}=\underline{ab}=0,5$

Cơ thể dị hợp 2 cặp gen $AaBb$ cho giao tử là: $\underline{AB}=\underline{ab}=x$ và $\underline{Ab}=\underline{aB}=0,5-x$

Số cây đồng hợp 2 cặp gen ở $F_1$ là $\dfrac{\underline{Ab}}{Ab}$ $+\dfrac{\underline{ab}}{ab}$

$=0,5(0,5-x)+0,5x$ $=0,25-0,5x+0,5x=0,25$

Chú ý: Với mọi trường hợp cụ thể thì đều thu được kết quả giống nhau. Các em có thể lấy 1 trường hợp cụ thể để giải.

Còn để giải tổng quát ta có thể hiểu như sau:

Cơ thể dị hợp 1 cặp gen cho 2 loại giao tử, mỗi loại $=0,5$

Cơ thể dị hợp 2 cặp $\underline{Ab}=\underline{aB}$ và $\underline{AB}=\underline{ab}$

Cơ thể đồng hợp 2 cặp gen do mỗi giao tử của cơ thể dị hợp 1 cặp kết hợp với 1 giao tử ở mỗi cặp giao tử nên sẽ chiếm tỉ lệ $=0,5.0,5=0,25$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!