Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định

Đã giải191 lượt xem

Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số $A =0,6$; $B = 0,2$. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là $30,24\%$ đỏ : $59,52\%$ vàng : $10,24\%$ xanh.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{37}{93}$.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{1}{21}$.

A. 2.                   B. 3.                    C. 1.                    D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng. Số loại kiểu gen của quần thể là $3 \times 3=9$ kiểu gen.

II. Đúng. Thành phần kiểu gen về alen A là $0,36AA:0,48Aa:0,16aa$.

Thành phần kiểu gen về alen B là $0,04BB:0,32Bb:0,64bb$.

Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là $(0,84A-:0,16aa)$$(0,36B-:0,64bb)$

$\Leftrightarrow 30,24\%A-B-$ $+59,52\%(A-bb+aaB-)$ $+10,24\%aabb$.

III. Đúng. Cây quả vàng thuần chủng $AAbb+aaBB$

$=0,36 \times 0,64+0,16 \times 0,04=23,68\%$

Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{23,68\%}{59,52\%}=\dfrac{37}{93}$.

IV. Đúng. Cây quả đỏ thuần chủng $AABB=0,36 \times 0,04=1,44\%$. Xác suất $=\dfrac{1,44\%}{30,24\%}=\dfrac{1}{21}$.

Chọn đáp án D

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!