Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định

Đã giải195 lượt xem

Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số $A =0,6$; $B = 0,2$. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là $30,24\%$ đỏ : $59,52\%$ vàng : $10,24\%$ xanh.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{37}{93}$.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{1}{21}$.

A. 2.                   B. 3.                    C. 1.                    D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng. Số loại kiểu gen của quần thể là $3 \times 3=9$ kiểu gen.

II. Đúng. Thành phần kiểu gen về alen A là $0,36AA:0,48Aa:0,16aa$.

Thành phần kiểu gen về alen B là $0,04BB:0,32Bb:0,64bb$.

Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là $(0,84A-:0,16aa)$$(0,36B-:0,64bb)$

$\Leftrightarrow 30,24\%A-B-$ $+59,52\%(A-bb+aaB-)$ $+10,24\%aabb$.

III. Đúng. Cây quả vàng thuần chủng $AAbb+aaBB$

$=0,36 \times 0,64+0,16 \times 0,04=23,68\%$

Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{23,68\%}{59,52\%}=\dfrac{37}{93}$.

IV. Đúng. Cây quả đỏ thuần chủng $AABB=0,36 \times 0,04=1,44\%$. Xác suất $=\dfrac{1,44\%}{30,24\%}=\dfrac{1}{21}$.

Chọn đáp án D

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!