Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định

Đã giải146 lượt xemQLDT

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép: 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. $F_2$ có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.
B. Kiểu gen của cây P có thể là $\dfrac{Bd}{Bd}AA$ $\times$ $\dfrac{bD}{bD}aa$.
C. $F_2$ có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.
D. $F_2$ số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 12%.

chọn câu trả lời tốt nhất

$F_2$ có tỉ lệ: hoa đỏ : hoa trắng $=(49,5\%+6,75\%):(25,5\%+18,25\%)$ $=9:7$

Quy ước: $A-B-:$ hoa đỏ; $A-bb+aaB-+aabb:$ hoa trắng; $F_1$ là $AaBb\times AaBb$

Cánh kép : cánh đơn $=(49,5\%+25,5\%):(6,75\%+18.25\%)$ $=3:1$

Quy ước: D: cánh kép > d: cánh đơn; $F_1$ là $Dd\times Dd$

Giả sử B liên kết với D

Ta có: $F_1\times F_1$: $Aa(Bb, Dd)\times Aa(Bb, Dd)$

Ở $F_2$ có $A-B-D-=0,495$ $\Rightarrow B-D-=0,66$ $\Rightarrow \dfrac{bd}{bd}=16\%$

$\Rightarrow \underline{bd}=0,4$

Do đó: $F_1$ là $Aa\dfrac{BD}{bd}\times Aa\dfrac{BD}{bd}$ với $f=20\%$

A. Kiểu hình hoa trắng, cánh kép ở $F_2$ gồm: $(A-bb+aaB-+aabb)D-$

$A-bbD-$ có $2\times 2=4$ kiểu gen

$aaB-D-$ có 5 kiểu gen

$aabbD-$ có 2 kiểu gen

Tổng có 11 kiểu gen $\Rightarrow$ A đúng

B. Sai. Do $F_1$ dị hợp tử đều

C. Ở $F_2$, hoa trắng, cánh đơn thuần chủng $AA\dfrac{bd}{bd}$ $+aa\dfrac{Bd}{Bd}$ $+aa\dfrac{bd}{bd}$ $=0,25\times 0,4^2$ $+0,25\times 0,1^2$ $+0,25\times 0,4^2$ $=8,25\%$ $\Rightarrow$ C đúng

D. Ở $F_2$, hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen $Aa\dfrac{BD}{BD}$ $+AA\dfrac{BD}{bD}$ $+AA\dfrac{BD}{Bd}$

$=0,5\times 0,4^2$ $+2\times 0,25\times 2\times 0,1\times 0,4$ $=12\%$ $\Rightarrow$ D đúng

Chọn đáp án B

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!