Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải173 lượt xem

Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 1 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ (P), thu được $F_1$ có $9\%$ số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới thì tần số hoán vị ở 2 giới là như nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. $F_1$ có thể có $18\%$ số cây dị hợp 2 cặp gen.

B. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể và có thể có khoảng cách $36cM$.

C. Ở $F_1$, có thể có 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

D. Nếu $F_1$ có 4 kiểu gen thuần chủng thì $F_1$ có $32\%$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=9\%$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,3$ hoặc $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=9\%=0,18\times 0,5$

$P:\dfrac{\underline{AB}}{ab}\times \dfrac{\underline{AB}}{ab}$ với $f=40\%$ ở 2 giới

Hoặc: $P:\dfrac{\underline{Ab}}{aB}\times \dfrac{\underline{AB}}{ab}$ với $f=36\%$ ở cá thể $\dfrac{\underline{Ab}}{aB}$

A. Đúng. Số cây dị hợp 2 cặp gen $\dfrac{\underline{AB}}{ab}+\dfrac{\underline{Ab}}{aB}$ $=2\times 0,2^2+2\times 0,3^2=26\%$ hoặc $\dfrac{\underline{AB}}{ab}$ $=2\times 0,18\times 0,5=18\%$.

B. Đúng. Khoảng cách có thể là $40cM$ hoặc $36cM$.

C. Đúng. Ở $F_1$ có 5 hoặc 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

D. Sai. Kiểu gen thuần chủng: $\dfrac{\underline{AB}}{AB}+\dfrac{\underline{Ab}}{Ab}+\dfrac{\underline{aB}}{aB}+\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ $=2\times 0,2^2+2\times 0,3^2=26\%$ hoặc $\dfrac{\underline{AB}}{AB}+\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ $=2\times 0,18\times 0,5=18\%$.

Nếu $F_1$ có 4 kiểu gen thuần chủng thì có $26\%$.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!