Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ

Đã giải669 lượt xem

Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lai P: AaBb x aabb thu được $F_1$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là

A. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.                             B. 100% cây hoa đỏ.

C. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.                             D. 75% cây hoa đỏ : 25% cây hoa trắng.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 101 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy […]

Phép lai P: $AaBb\times aabb$

$\Leftrightarrow (Aa\times aa)(Bb\times bb)$

$\Leftrightarrow (0,5Aa:0,5aa)(0,5Bb:0,5bb)$

$\Leftrightarrow 0,25AaBb:0,25Aabb:0,25aaBb:0,25aabb$

Tỉ lệ kiểu hình là: 25% hoa đỏ : 75% hoa trắng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!