Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng

Đã giải389 lượt xem

Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ có 43,75% cây hoa trắng. Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P thụ phấn cho các cây hoa trắng ở $F_1$, thu được đời con. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có tối đa 2 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1.

II. Tỉ lệ cây hoa trắng xuất hiện tối đa ở đời con của 1 phép lai có thể là 75%.

III. Đời con của mỗi phép lai đều có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình.

IV. Có 3 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có 4 loại kiểu gen.

Α. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

đăng bình luận mới

[…] 119 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy […]

[…] 120 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy […]

Cho cây $A-B-$ tự thụ phấn

Ở $F_1$; cây hoa đỏ $A-B-$ chiếm tỉ lệ $100\%-43,75\%=\dfrac{9}{16}$

$\Rightarrow$ P là $AaBb\times AaBb$

Cây hoa trắng ở đời $F_1$ có các kiểu gen $AAbb$; $Aabb$; $aaBB$; $aaBb$ và $aabb$

+) $AaBb\times AAbb$ cho tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 1 trắng; đời con có 4 loại kiểu gen

+) $AaBb\times Aabb$ cho tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ : 5 trắng; đời con có 6 loại kiểu gen

+) $AaBb\times aaBB$ cho tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 1 trắng; đời con có 4 loại kiểu gen

+) $AaBb\times aaBb$ cho tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ : 5 trắng; đời con có 6 loại kiểu gen

+) $AaBb\times aabb$ cho tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 3 trắng; đời con có 4 loại kiểu gen

I. Đúng. Đó là phép lai: 1; 3.

II. Đúng. Đó là phép lai 5.

III. Đúng.

IV. Đúng. Đó là phép lai: 1; 3; 5.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!