Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ

Đã giải261 lượt xem

Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lai P: AaBb x Aabb thu được $F_1$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là

A. 37,5% cây hoa đỏ : 62,5% cây hoa trắng.                             B. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.

C. 87,5% cây hoa đỏ : 12,5% cây hoa trắng.                             D. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 104 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy […]

Phép lai P: $AaBb\times Aabb$

$\Leftrightarrow (Aa\times Aa)(Bb\times bb)$

$\Leftrightarrow (0,75A-:0,25aa)(0,5Bb:0,5bb)$

$\Leftrightarrow 0,375A-B-:0,375A-bb:0,125aaB-:0,125aabb$

Tỉ lệ kiểu hình là: 37,5% hoa đỏ : 62,5% hoa trắng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!