Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ

Đã giải256 lượt xem

Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lai P: AaBb x Aabb thu được $F_1$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là

A. 37,5% cây hoa đỏ : 62,5% cây hoa trắng.                             B. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.

C. 87,5% cây hoa đỏ : 12,5% cây hoa trắng.                             D. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 104 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy […]

Phép lai P: $AaBb\times Aabb$

$\Leftrightarrow (Aa\times Aa)(Bb\times bb)$

$\Leftrightarrow (0,75A-:0,25aa)(0,5Bb:0,5bb)$

$\Leftrightarrow 0,375A-B-:0,375A-bb:0,125aaB-:0,125aabb$

Tỉ lệ kiểu hình là: 37,5% hoa đỏ : 62,5% hoa trắng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!