Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$

Đã giải442 lượt xem

Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 2 cây quả dẹt ở $F_1$ giao phấn với nhau, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 3 : 1.                             B. 1 : 2 : 1.                              C. 3 : 4 : 1.                             D. 5 : 3.

đăng bình luận mới

[…] 113 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép […]

Tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

$\Rightarrow$ Tính trạng di truyền theo quy luật: Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ quả dẹt; $A-bb+aaB-:$ quả tròn và $aabb:$ quả dài

P là $AaBb\times AaBb$

Cây dẹt $F_1$ gồm các kiểu gen $AABB$; $AABb$; $AaBB$; $AaBb$

+) $AABB\times AABB$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AABb$ hoặc $AaBB\times AaBB$ cho tỉ lệ 3 dẹt : 1 tròn

+) $AaBb\times AaBb$ cho tỉ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

+) $AABB\times AABb$ hoặc $AABB\times AaBB$ hoặc $AABB\times aabb$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AaBB$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AaBb$ hoặc $AaBB\times AaBb$ cho tỉ lệ 3 dẹt : 1 tròn

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!