Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$

Đã giải437 lượt xem

Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 2 cây quả dẹt ở $F_1$ giao phấn với nhau, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 3 : 1.                             B. 1 : 2 : 1.                              C. 3 : 4 : 1.                             D. 5 : 3.

đăng bình luận mới

[…] 113 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép […]

Tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

$\Rightarrow$ Tính trạng di truyền theo quy luật: Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ quả dẹt; $A-bb+aaB-:$ quả tròn và $aabb:$ quả dài

P là $AaBb\times AaBb$

Cây dẹt $F_1$ gồm các kiểu gen $AABB$; $AABb$; $AaBB$; $AaBb$

+) $AABB\times AABB$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AABb$ hoặc $AaBB\times AaBB$ cho tỉ lệ 3 dẹt : 1 tròn

+) $AaBb\times AaBb$ cho tỉ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

+) $AABB\times AABb$ hoặc $AABB\times AaBB$ hoặc $AABB\times aabb$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AaBB$ cho 100% cây quả dẹt

+) $AABb\times AaBb$ hoặc $AaBB\times AaBb$ cho tỉ lệ 3 dẹt : 1 tròn

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!