Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt

Đã giải319 lượt xem

Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 1 cây quả tròn ở $F_1$ giao phấn với cây quả dài ở $F_1$, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 1 : 1.                             B. 3 : 1.                             C. 3 : 4 : 1.                             D. 1 : 2 : 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 112 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép […]

Tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

$\Rightarrow$ Tính trạng di truyền theo quy luật: Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ quả dẹt; $A-bb+aaB-:$ quả tròn và $aabb:$ quả dài

P là $AaBb\times AaBb$

Cây tròn $F_1$ gồm các kiểu gen $AAbb$; $Aabb$; $aaBB$; $aaBb$

+) $AAbb\times aabb$ hoặc $aaBB\times aabb$ cho 100% cây quả tròn

+) $Aabb\times aabb$ hoặc $aaBb\times aabb$ cho tỉ lệ 1 tròn : 1 dài

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!