Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt

Đã giải317 lượt xem

Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 1 cây quả tròn ở $F_1$ giao phấn với cây quả dài ở $F_1$, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 1 : 1.                             B. 3 : 1.                             C. 3 : 4 : 1.                             D. 1 : 2 : 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 112 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép […]

Tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ là 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

$\Rightarrow$ Tính trạng di truyền theo quy luật: Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ quả dẹt; $A-bb+aaB-:$ quả tròn và $aabb:$ quả dài

P là $AaBb\times AaBb$

Cây tròn $F_1$ gồm các kiểu gen $AAbb$; $Aabb$; $aaBB$; $aaBb$

+) $AAbb\times aabb$ hoặc $aaBB\times aabb$ cho 100% cây quả tròn

+) $Aabb\times aabb$ hoặc $aaBb\times aabb$ cho tỉ lệ 1 tròn : 1 dài

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!