Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d và E, e nằm trên 4 cặp NST khác nhau

Đã giải79 lượt xemĐột biến NST

Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d và E, e nằm trên 4 cặp NST khác nhau, trong đó cặp gen Aa quy định chiều cao; 3 cặp gen Bb, Dd và Ee quy định tính trạng màu hoa. A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Khi có mặt đầy đủ cả 3 alen trội B, D, E thì quy định hoa tím; chỉ có B và D thì quy định hoa đỏ; chỉ có B thì quy định hoa vàng; các trường hợp còn lại quy định hoa trắng. Do đột biến đã làm phát sinh thể một ở cả 4 cặp NST. Giả sử các thể một đều có sức sống bình thường và không phát sinh các dạng đột biến khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Các thể một mang kiểu hình thân thấp, hoa tím có tối đa 96 loại kiểu gen.
(2). Các thể một mang kiểu hình thân cao, hoa đỏ có tối đa 20 loại kiểu gen.
(3). Các thể một mang kiểu hình thân thấp, hoa vàng có tối đa 20 loại kiểu gen.
(4). Các thể một mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ có tối đa 20 loại kiểu gen.
A. 1.                       B. 3.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Sai. Kiểu hình thân thấp, hoa tím: $aaB-D-E-$ có $2^3+3\times 2^2$ $=20$ loại kiểu gen.

(2). Đúng. Kiểu hình thân cao, hoa đỏ: $A-B-D-ee$ có $2^3+3\times 2^2$ $=20$ loại kiểu gen.

(3). Sai. Kiểu hình thân thấp, hoa vàng: $aaB-ddee$ có $1+3\times 2=7$ loại kiểu gen.

(4) Sai. Kiểu hình thân thấp, hoa đỏ: $aaB-D-ee$ có $2\times 2^2+2\times 2=12$ loại kiểu gen

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!