Một loài thực vật có bộ NST $2n = 26$. Theo lí thuyết, số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

Đã giải305 lượt xem

Một loài thực vật có bộ NST $2n = 26$. Theo lí thuyết, số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

A. 27.                             B. 11.                             C. 13.                             D. 25.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $2n=26$ $\Leftrightarrow n=13$ cặp NST tương đồng

Số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là 13

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!