Một loài thực vật có bộ NST $2n = 26$. Theo lí thuyết, số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

Đã giải410 lượt xem

Một loài thực vật có bộ NST $2n = 26$. Theo lí thuyết, số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

A. 27.                             B. 11.                             C. 13.                             D. 25.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $2n=26$ $\Leftrightarrow n=13$ cặp NST tương đồng

Số loại thể ba có thể xuất hiện tối đa trong loài này là 13

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!