Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

Đã giải355 lượt xem

Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

A. 11.                             B. 12.                             C. 25.                             D. 23.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 106 (Xem giải). Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có […]

Bộ NST của loài là $2n=24$

$\Rightarrow$ Loài có 12 cặp nhiễm sắc thể tương đồng

$\Rightarrow$ Có tối đa 12 loại thể một

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!