Một loài thực vật có bộ NST $2n = 20$. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là

Đã giải419 lượt xem

Một loài thực vật có bộ NST $2n = 20$. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là

A. 21.                             B. 19.                             C. 30.                             D. 10.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 87 (Xem giải). Một loài thực vật có bộ NST $2n = 20$. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của […]

Thể một là $2n-1$ nên có 19 NST

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!