Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một cá thể trong quần thể thu được kết quả sau

Đã giải367 lượt xem

Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:

Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?

(1) Cá thể 1: là thể ba kép (2n + 1 + 1) vì có 2 cặp đều thừa 1 NST.

(2) Cá thể 2: là thể một (2n – 1) vì có 1 cặp thiếu 1 NST.

(3) Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n).

(4) Cá thể 4: là thể tam bội (3n).

A. 4                                   B. 1                                   C. 2                                   D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3). Đúng.

(4). Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!