Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một cá thể trong quần thể thu được kết quả sau

Đã giải291 lượt xem

Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:

Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?

(1) Cá thể 1: là thể ba kép (2n + 1 + 1) vì có 2 cặp đều thừa 1 NST.

(2) Cá thể 2: là thể một (2n – 1) vì có 1 cặp thiếu 1 NST.

(3) Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n).

(4) Cá thể 4: là thể tam bội (3n).

A. 4                                   B. 1                                   C. 2                                   D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3). Đúng.

(4). Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!