Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội

Đã giải561 lượt xem

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: $AAAa \times aaaa$ thu được $F_1$. Tiếp tục cho $F_1$ lai phân tích thu được $F_a$. Theo lí thuyết, $F_a$ có tỉ lệ kiểu hình:

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $AAAa\times aaaa$

$\Leftrightarrow \left(\dfrac{1}{2}AA:\dfrac{1}{2}Aa\right)\times aa$

$F_1$ có tỉ lệ kiểu gen: $\dfrac{1}{2}AAaa:\dfrac{1}{2}Aaaa$

$F_1$ cho giao tử $Aa=\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}$ $=\dfrac{1}{3}$

Khi lai phân tích $F_a$ có tỉ lệ cây thân thấp chiếm $\dfrac{1}{3}$

Tỉ lệ kiểu hình ở $F_a$ là 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!