Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b

Đã giải311 lượt xem

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình; trong đó có 4% số cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng. Cho biết quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệ

A. 12%.                             B. 24%.                             C. 50%.                             D. 26%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình

$\Rightarrow$ $AaBb$ tự thụ phấn

Cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng $aaBB=4\%=0,2\times 0,2$ $\Rightarrow \underline{aB}=0,2$

$\Rightarrow$ $\underline{aB}$ là giao tử hoán vị

$\Rightarrow$ P là $\dfrac{\underline{AB}}{ab}\times \dfrac{\underline{AB}}{ab}$ với $f=40\%$

Số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$

$\dfrac{\underline{AB}}{Ab}+\dfrac{\underline{AB}}{aB}$

$=4\times 0,3\times 0,2$ $=24\%$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!