Một loài động vật giao phối. Xét một gen có 2 alen A và a, trong đó alen lặn là alen đột biến

Đã giải204 lượt xem

Một loài động vật giao phối. Xét một gen có 2 alen A và a, trong đó alen lặn là alen đột biến. Trong tổng số giao tử đực tạo ra, giao tử mang alen đột biến chiếm $15\%$; trong tổng số giao tử cái tạo ra, giao tử mang alen đột biến chiếm $10\%$. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể mang alen đột biến, thể đột biến chiếm tỉ lệ?

A. $6,38\%$.               B. $7,12\%$.             C. $6,92\%$.           D. $5,78\%$

chọn câu trả lời tốt nhất

Số cá thể mang alen đột biến chiếm $1-(1-0,15)\times (1-0,1)=0,235$

Thể đột biến: $0,15\times 0,1=0,015$ chiếm $\dfrac{0,015}{0,235}=6,38\%$ trong tổng số cá thể mang alen đột biến

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!