Một loài động vật giao phối. Xét một gen có 2 alen A và a, trong đó alen lặn là alen đột biến

Đã giải220 lượt xem

Một loài động vật giao phối. Xét một gen có 2 alen A và a, trong đó alen lặn là alen đột biến. Trong tổng số giao tử đực tạo ra, giao tử mang alen đột biến chiếm $15\%$; trong tổng số giao tử cái tạo ra, giao tử mang alen đột biến chiếm $10\%$. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể mang alen đột biến, thể đột biến chiếm tỉ lệ?

A. $6,38\%$.               B. $7,12\%$.             C. $6,92\%$.           D. $5,78\%$

chọn câu trả lời tốt nhất

Số cá thể mang alen đột biến chiếm $1-(1-0,15)\times (1-0,1)=0,235$

Thể đột biến: $0,15\times 0,1=0,015$ chiếm $\dfrac{0,015}{0,235}=6,38\%$ trong tổng số cá thể mang alen đột biến

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!