Một loài động vật có kiểu gen $AabbDdEEHh$ giảm phân tạo giao tử

Đã giải165 lượt xem

Một loài động vật có kiểu gen $AabbDdEEHh$ giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cơ thể trên giảm phân cho tối đa 32 loại tinh trùng.

B. 4 tế bào của cơ thể trên giảm phân cho tối thiểu 2 loại giao tử và tối đa 8 loại giao tử.

C. Loại tinh trùng do cơ thể này tạo ra chứa 4 alen trội chiếm tỉ lệ là $\dfrac{1}{8}$.

D. Loại tinh trùng do cơ thể này tạo ra chứa 3 alen lặn chiếm tỉ lệ là $\dfrac{1}{8}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Cơ thể trên giảm phân cho tối đa $2^3=8$ loại tinh trùng.

B. Sai. Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cho 2 loại giao tử; mỗi tế bào sinh trứng giảm phân cho 1 loại giao tử. Nếu cả 4 tế bào sinh trứng đều giảm phân cho 1 loại giao tử giống nhau thì 4 tế bào chỉ cho 1 loại giao tử còn nếu cả 4 tế bào sinh tinh đều giảm phân cho 2 loại giao tử khác nhau thì cho 8 loại.

C. Đúng. Loại tinh trùng do cơ thể này tạo ra chứa 4 alen trội chiếm: $\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}$.

D. Sai. Loại tinh trùng do cơ thể này tạo ra chứa 3 alen lặn chiếm: $C_3^2\times \dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{8}$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!