Một loài có bộ nhiễm sắc thể $2n = 8$. Giả sử trên mỗi cặp NST chỉ xét 2 gen, một gen có 2 alen, một gen có 3 alen

Đã giải291 lượt xem

Một loài có bộ nhiễm sắc thể $2n = 8$. Giả sử trên mỗi cặp NST chỉ xét 2 gen, một gen có 2 alen, một gen có 3 alen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Quần thể trên có tối đa 194481 kiểu gen.
II. Quần thể bị đột biến thể 1 ở cặp nhiễm sắc thể số 2 thì số kiểu gen tối đa ở các thể đột biến là 55566 kiểu gen.
III. Các đột biến thể một có tối đa 222264 loại kiểu gen.
IV. Các đột biến thể ba có tối đa 2074464 loại kiểu gen.
A. 1.                               B. 2.                               C. 3.                               D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng. Số kiểu gen ở mỗi cặp NST là $\dfrac{2\times 3\times\left(2\times 3+1\right)}{2}=21$ kiểu gen
Quần thể trên có tối đa $21^4=194481$ kiểu gen.
II. Đúng. Quần thể bị đột biến thể 1 ở cặp nhiễm sắc thể số 2 thì số kiểu gen tối đa ở các thể đột biến là $C^1_6\times 21^3=55566$ kiểu gen.
III. Đúng. Các đột biến thể một có tối đa $4\times C^1_6\times 21^3=222264$ loại kiểu gen.
IV. Đúng. Các đột biến thể ba có tối đa $4\times C^3_8 \times 21^3=2074464$ loại kiểu gen.
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!