Một gen ở tế bào nhân sơ gồm 2400 nuclêôtit. Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin và nuclêôtit timin bằng 20% số nuclêôtit của mạch

Đã giải326 lượt xem

Một gen ở tế bào nhân sơ gồm 2400 nuclêôtit. Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin và nuclêôtit timin bằng 20% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch thứ hai của gen có số nuclêôtit ađêmin chiếm 15% số nuclêôtit của mạch và bằng 50% số nuclêôtit guanin. Người ta sử dụng mạch thứ nhất của gen này làm khuôn để tổng hợp một mạch pôlinuclêôtit mới có chiều dài bằng chiều dài của gen trên. Theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần cho quá trình tổng hợp này là:
A. 180A; 420T; 240X; 360G.                                   B. 420A; 180T; 360X; 240G.
C. 240A; 360T; 180X; 360G.                                   D. 360A; 240T; 360X;180G.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mạch 2 của gen có 1200 nu

Ta có: $A_1-T_1=20\%$ $\Leftrightarrow T_2-A_2=20\%$

$A_2=15\%$ $Rightarrow A_2=180$ và $G_2=360$

$\Rightarrow T_2=35\%$ $\Rightarrow T_2=420$

$\Rightarrow X_2=240$

Số lượng nuclêôtit mỗi loại cần cho quá trình tổng hợp này là 180A; 420T; 360G; 240X

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!