Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30%

Đã giải326 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30% và số nucleotit loại guanin chiếm 10% tổng số nucleotit của mạch, số nucleotit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là
A. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750.                                   B. A = 750; T = 150; G = 150; X = 150.
C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150.                                   D. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=3900$ và $G=900$

$\Rightarrow A=600$

Mạch 1 có $A_1=30\%$ $\Rightarrow T_2=30\%$

$\Rightarrow T_2=30\%.1500=450$

$G_1=10\%$ $\Rightarrow X_2=10\%$

$\Rightarrow X_2=10\%.1500=150$

$A_2=T-T_2=600-450=150$ và $G_2=G-X_2=900-150=750$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!