Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30%

Đã giải281 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nucleotit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30% và số nucleotit loại guanin chiếm 10% tổng số nucleotit của mạch, số nucleotit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là
A. A = 450; T = 150; G = 150; X = 750.                                   B. A = 750; T = 150; G = 150; X = 150.
C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150.                                   D. A = 450; T = 150; G = 750; X = 150.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=3900$ và $G=900$

$\Rightarrow A=600$

Mạch 1 có $A_1=30\%$ $\Rightarrow T_2=30\%$

$\Rightarrow T_2=30\%.1500=450$

$G_1=10\%$ $\Rightarrow X_2=10\%$

$\Rightarrow X_2=10\%.1500=150$

$A_2=T-T_2=600-450=150$ và $G_2=G-X_2=900-150=750$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!