Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có $\%A – \%X = 10\%$ và có $\%T – \%X = 30\%$

Đã giải622 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có $\%A – \%X = 10\%$ và có $\%T – \%X = 30\%$; Trên mạch 2 của gen có $\%X – \%G = 20\%$. Theo lí thuyết, trong tổng số nucleotit trên mạch 1, số nucleotit loại X chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 20%.                                   B. 30%.                                   C. 10%.                                   D. 40%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A_1-X_1=10\%$ $\Rightarrow A_1=10\%+X_1$

$T_1-X_1=30\%$ $\Rightarrow T_1=30\%+X_1$

$X_2-G_2=20\%$ $\Leftrightarrow$ $G_1-X_1=20\%$ $\Rightarrow G_1=20\%+X_1$

Mặt khác $A_1+T_1+G_1+X_1=100\%$

$\Leftrightarrow 10\%+X_1+30\%+X_1+20\%+X_1+X_1=100\%$

$\Leftrightarrow 4X_1=40\%$

$\Leftrightarrow X_1=10\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!