Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có $\%A – \%X = 10\%$ và có $\%T – \%X = 30\%$

Đã giải684 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có $\%A – \%X = 10\%$ và có $\%T – \%X = 30\%$; Trên mạch 2 của gen có $\%X – \%G = 20\%$. Theo lí thuyết, trong tổng số nucleotit trên mạch 1, số nucleotit loại X chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 20%.                                   B. 30%.                                   C. 10%.                                   D. 40%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A_1-X_1=10\%$ $\Rightarrow A_1=10\%+X_1$

$T_1-X_1=30\%$ $\Rightarrow T_1=30\%+X_1$

$X_2-G_2=20\%$ $\Leftrightarrow$ $G_1-X_1=20\%$ $\Rightarrow G_1=20\%+X_1$

Mặt khác $A_1+T_1+G_1+X_1=100\%$

$\Leftrightarrow 10\%+X_1+30\%+X_1+20\%+X_1+X_1=100\%$

$\Leftrightarrow 4X_1=40\%$

$\Leftrightarrow X_1=10\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!