Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =\dfrac{1}{3}G = \dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = \dfrac{1}{6}G$

Đã giải1.34K lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =\dfrac{1}{3}G = \dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = \dfrac{1}{6}G$. Theo li thuyết, số lượng nuclêôtít loại A của gen này là

A. 426.                             B. 639.                             C. 355.                             D. 213.

đăng bình luận mới

[…] 111 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = […]

[…] 116 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = […]

Gen ở sinh vật nhân sơ có 2130 nucleotit

$\Rightarrow$ Mạch 1 có 1065 nucleotit

Mạch 1 có $A_1=\dfrac{1}{3}G_1$ $\Rightarrow G_1=3A_1$

$A_1=\dfrac{1}{5}T_1$ $\Rightarrow T_1=5A_1$

Mạch 2 có $T_2=\dfrac{1}{6}G_2$ $\Rightarrow X_1=6A_1$

Mặt khác $A_1+T_1+G_1+X_1=1065$

$\Leftrightarrow A_1+5A_1+3A_1+6A_1=1065$

$\Leftrightarrow 15A_1=1065$

$\Leftrightarrow A_1=71$

Gen có $A=A_1+T_1=6A_1=426$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!