Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =\dfrac{1}{3}G = \dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = \dfrac{1}{6}G$

Đã giải1.33K lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =\dfrac{1}{3}G = \dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = \dfrac{1}{6}G$. Theo li thuyết, số lượng nuclêôtít loại A của gen này là

A. 426.                             B. 639.                             C. 355.                             D. 213.

đăng bình luận mới

[…] 111 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = […]

[…] 116 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = […]

Gen ở sinh vật nhân sơ có 2130 nucleotit

$\Rightarrow$ Mạch 1 có 1065 nucleotit

Mạch 1 có $A_1=\dfrac{1}{3}G_1$ $\Rightarrow G_1=3A_1$

$A_1=\dfrac{1}{5}T_1$ $\Rightarrow T_1=5A_1$

Mạch 2 có $T_2=\dfrac{1}{6}G_2$ $\Rightarrow X_1=6A_1$

Mặt khác $A_1+T_1+G_1+X_1=1065$

$\Leftrightarrow A_1+5A_1+3A_1+6A_1=1065$

$\Leftrightarrow 15A_1=1065$

$\Leftrightarrow A_1=71$

Gen có $A=A_1+T_1=6A_1=426$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!