Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 489,6nm và có 720 nuclêôtit loại guanin. Mạch 2 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30%

Đã giải276 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 489,6nm và có 720 nuclêôtit loại guanin. Mạch 2 của gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30% và số nucleotit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Quá trình phiên mã của gen đã sử dụng 1152 uraxin của môi trường nội bào. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Gen có ít hơn 150 chu kì xoắn.
II. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 2 của gen nàỵ là: A = T = G = X = 360 nu.
III. Mạch I là mạch gốc, gen đã phiên mã 4 lần và sử dụng 1728 ađênin của môi trường nội bào.
IV. mARN của gen này có thể tổng hợp được chuỗi polipeptit hoàn chỉnh gồm 479 axitamin.
A. 1                                   B. 4                                   C. 2                                   D. 3

chọn câu trả lời tốt nhất

Lưu ý: Ở đây xét vùng gen được phiên mã.

Gen dài 489,6 nm $\Rightarrow N=\dfrac{489,6}{0,34}.2=2880$ $\Rightarrow 2A+2G=2880$

Mà $G=X=720$ $\Rightarrow A=T=720$

Mạch 2 có $A_2=30\%$ $\Rightarrow A_2=432$

$G_2=10\%$ $\Rightarrow G_2=144$

$T_2=A-A_2=288$ và $X-2=G-G_2=576$

I. Đúng. Gen có $\dfrac{2880}{20}=144$ chu kì xoắn.

II. Sai.

III. Đúng. Ta thấy 1152 là bội của $T_2$. Do đó mạch 1 là mạch gốc

Gen đã phiên mã $\dfrac{1152}{288}=4$ lần

Quá trình phiên mã đã sử dụng $4.432=1728$ A của môi trường nội bào.

IV. Sai. mARN của gen này tổng hợp chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có ít hơn $\dfrac{1440}{3}-1=479$ axit amin do mARN còn có các vùng không được dịch mã.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!