Một gen ở sinh vật nhân sơ có tổng số 3200 nucleotit trong đó số nucleotit loại A của gen chiếm 24%

Đã giải281 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ có tổng số 3200 nucleotit trong đó số nucleotit loại A của gen chiếm 24%. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có $A_1 = 15\%$ và $G_1 = 26\%$. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về gen trên?
I. Gen có tỷ lệ $\dfrac{A}{G} =\dfrac{12}{13}$.
II. Trên mạch thứ nhất của gen có $\dfrac{G}{A} = \dfrac{33}{26}$.
III. Trên mạch thứ 2 của gen có $\dfrac{G}{A} = \dfrac{15}{26}$.
IV. Khi gen nhân đôi 2 lần, môi trường đã cung cấp 2304 nucleotit loại adenin.
A. 2.                                   B. 4.                                   C. 1.                                   D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A=24\%$ $\Rightarrow A=T=768$ và $G=X=832$

Mạch 1 của gen có $A_1=15\%$ $\Rightarrow A_1=240$ $\Rightarrow T_1=A-A_1=528$

$G_1=26\%$ $\Rightarrow G_1=416$ $\Rightarrow X_1=G-G_1=416$

I. Đúng. Gen có tỷ lệ $\dfrac{A}{G}$ $=\dfrac{768}{832}$ $=\dfrac{12}{13}$.

II. Sai. Trên mạch thứ nhất của gen có $\dfrac{G_1}{A_1}$ $=\dfrac{416}{240}$ $=\dfrac{26}{15}$.

III. Sai. Trên mạch thứ 2 của gen có $\dfrac{G_2}{A_2}$ $=\dfrac{416}{528}$ $=\dfrac{26}{33}$.

IV. Đúng. Khi gen nhân đôi 2 lần, môi trường đã cung cấp $A=(2^2-1).768=2304$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!