Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060 $A^o$

Đã giải197 lượt xemPhiên mã Đột biến NST

CÂU HỎI

a. Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060 $A^o$. Gen phiên mã ra một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nu như sau: A: U: G: X = 4: 3: 2: 1.
Xác định số nucleotit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã trên?

b. Một cá thể của một loài động vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phan diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

chọn câu trả lời tốt nhất

a. $N_r$ = 900 nu
$A_{mt}$ = 360 ; $U_{mt}$ = 270; $G_{mt}$ = 180; $X_{mt}$ = 90

b.
– Có 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li ở GPI $\rightarrow$ kết thúc GPI có 20 tế bào có 5NST kép.
– 20 tế bào này tham gia tiếp vào GPII ( diễn ra bình thường) để hình thành giao tử $\rightarrow$ kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là: 20 . 2 = 40
– Sau GP thu được số giao tử là : 2000 . 4= 8000
Vậy số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ là: $\dfrac{40}{800}\times 100%$ $=0,5\%$

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!