Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3200 nuclêôtit, trong đó nuclêôtit loại A chiếm 24%

Đã giải211 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3200 nuclêôtit, trong đó nuclêôtit loại A chiếm 24% số nuclêôtit của gen. Trên mạch đơn thứ nhất có $A = 15\%$ và $G = 26\%$ số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai?

A. Tỉ lệ $\dfrac{T_1}{G_1}=\dfrac{33}{26}$.

B. Khi có 5 BU tác động vào quá trình tự sao của gen trên, thì sau 3 lần tự sao liên tiếp sẽ xuất hiện sớm nhất một gen có 4033 liên kết hidro.

C. Nếu mạch hai làm khuôn để phiên mã thì mỗi mARN tạo thành có 240 nuclêôtit loại uraxin.

D. Gen này có chiều dài là 5440 Å.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A=T=768$; $G=X=432$ và $A_1=180$; $G_1=312$

A. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{T_1}{G_1}=\dfrac{768-180}{312}=\dfrac{49}{26}$.

B. Sai. Sau ít nhất 3 lần sẽ xuất hiện gen có đột biến thay thế $A-T$ bằng $G-X$ nên có $2A+3G+1=2833$ liên kết hidro

C. Sai. $U_{mARN}=T_1=768-180=588$

D. Đúng. Gen này dài $\dfrac{3200}{2}\times 3,4=5440A^o$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!