Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotit và số Nu loại A chiếm 15% tổng số nucleotit của gen

Đã giải449 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotit và số Nu loại A chiếm 15% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có 150 số Nu loại T và số Nu loại G chiếm 30% tổng số Nu của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(1). Mạch 1 của gen có $\dfrac{G}{X}=\dfrac{3}{4}$
(2). Mạch 1 của gen có $A+G=T+X$
(3). Mạch 2 của gen có $T=2A$
(4). Mạch 2 của gen có $\dfrac{A+X}{T+G}=\dfrac{2}{3}$
A. 1.                                        B. 0.                                        C. 2.                                             D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $N=1500.2=3000$ và $A=15\%$

$\Rightarrow$ $A=T=15\%.3000=450$ và $G=X=1050$

Mạch 1 có $T_1=150$ $\Rightarrow$ $A_1=A-T_1=300$

$G_1=30\%.1500=450$ $\Rightarrow X_1=1500-450-450=600$

(1). Đúng. Mạch 1 của gen có $\dfrac{G_1}{X_1}$ $=\dfrac{450}{600}$ $=\dfrac{3}{4}$.

(2). Đúng. Mạch 1 của gen có $A_1+G_1=750=T_1+X_1$.

(3). Đúng. Mạch 2 của gen có $T_2=2A_2=300$.

(4). Đúng. Mạch 2 của gen có $\dfrac{A_2+X_2}{T_2+G_2}$ $=\dfrac{150+450}{300+600}$ $=\dfrac{2}{3}$.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!