Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotit và số Nu loại A chiếm 15% tổng số nucleotit của gen

Đã giải517 lượt xem

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotit và số Nu loại A chiếm 15% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có 150 số Nu loại T và số Nu loại G chiếm 30% tổng số Nu của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(1). Mạch 1 của gen có $\dfrac{G}{X}=\dfrac{3}{4}$
(2). Mạch 1 của gen có $A+G=T+X$
(3). Mạch 2 của gen có $T=2A$
(4). Mạch 2 của gen có $\dfrac{A+X}{T+G}=\dfrac{2}{3}$
A. 1.                                        B. 0.                                        C. 2.                                             D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $N=1500.2=3000$ và $A=15\%$

$\Rightarrow$ $A=T=15\%.3000=450$ và $G=X=1050$

Mạch 1 có $T_1=150$ $\Rightarrow$ $A_1=A-T_1=300$

$G_1=30\%.1500=450$ $\Rightarrow X_1=1500-450-450=600$

(1). Đúng. Mạch 1 của gen có $\dfrac{G_1}{X_1}$ $=\dfrac{450}{600}$ $=\dfrac{3}{4}$.

(2). Đúng. Mạch 1 của gen có $A_1+G_1=750=T_1+X_1$.

(3). Đúng. Mạch 2 của gen có $T_2=2A_2=300$.

(4). Đúng. Mạch 2 của gen có $\dfrac{A_2+X_2}{T_2+G_2}$ $=\dfrac{150+450}{300+600}$ $=\dfrac{2}{3}$.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!