Một gen nhân đôi 5 lần đã cần môi trường cung cấp 27900 nuclêôtit loại G và 18600 nuclêôtit loại T. Theo lí thuyết, gen có chiều dài bao nhiêu $\overset{o}{A}$?

Đã giải263 lượt xem

Một gen nhân đôi 5 lần đã cần môi trường cung cấp 27900 nuclêôtit loại G và 18600 nuclêôtit loại T. Theo lí thuyết, gen có chiều dài bao nhiêu $\overset{o}{A}$?
A. 5100.                                   B. 4080.                                   C. 2040.                                   D. 3060.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen nhân đôi 5 lần cần môi trường cung cấp $G.(2^5-1)=27900$ $\Leftrightarrow G=X=900$ và $T.(2^5-1)=18600$ $\Leftrightarrow A=T=600$

Gen có chiều dài $(900+600).3,4=5100\overset{o}{A}$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!