Một gen nhân đôi 5 lần đã cần môi trường cung cấp 27900 nuclêôtit loại G và 18600 nuclêôtit loại T. Theo lí thuyết, gen có chiều dài bao nhiêu $\overset{o}{A}$?

Đã giải257 lượt xem

Một gen nhân đôi 5 lần đã cần môi trường cung cấp 27900 nuclêôtit loại G và 18600 nuclêôtit loại T. Theo lí thuyết, gen có chiều dài bao nhiêu $\overset{o}{A}$?
A. 5100.                                   B. 4080.                                   C. 2040.                                   D. 3060.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen nhân đôi 5 lần cần môi trường cung cấp $G.(2^5-1)=27900$ $\Leftrightarrow G=X=900$ và $T.(2^5-1)=18600$ $\Leftrightarrow A=T=600$

Gen có chiều dài $(900+600).3,4=5100\overset{o}{A}$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!