Một gen nhân đôi 3 lần đã sử dụng 8652 nucleotit từ môi trường cung cấp

Đã giải678 lượt xem

Một gen nhân đôi 3 lần đã sử dụng 8652 nucleotit từ môi trường cung cấp. Các gen con tạo ra đều phiên mã một số lần bằng nhau và toàn bộ các phân tử mARN được tạo ra từ 1 gen có tổng khối lượng bằng 1854000 đvC. Số lần phiên mã của gen đó là:

A. 12                        B. 8                        C. 15                        D. 10

cập nhật

Gen có N nucleotit nhân đôi 3 lần đã sử dụng $N.(2^3-1)=8652$ nucleotit từ môi trường cung cấp.

$\Rightarrow N=1236$

Tổng số nucleotit trong các gen con là $\dfrac{1854000}{300}=6180$

Số lần phiên mã là $\dfrac{6180}{1236:2}=10$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!