Một gen dài $5100\overset{o}{A}$ có 3600 liên kết hidro

Đã giải226 lượt xem

Một gen dài $5100\overset{o}{A}$ có 3600 liên kết hidro. Gen đột biến điểm làm tăng 1 liên kết hidro nhưng chiều dài gen vẫn không thay đổi. Số nu mỗi loại của gen sau khi đột biến là:
A. A = T = 899; G = X = 601                        B. A = T = 645; G = X = 555
C. A =T = 650; G = X = 550                        D. A = T = 901; G = X = 599

cập nhật

Gen dài $5100\overset{o}{A}$ nên có $\dfrac{5100}{3,4}.2=3000$ $\Rightarrow 2A+2G=3000$

Mà: $H=2A+3G=3600$

Giải hệ phương trình được: $A=900$; $G=600$

Gen đột biến điểm làm tăng 1 liên kết hidro nhung chiều dài gen vẫn không thay đổi nên đây là đột biến thay thế 1 cặp $A-T$ bằng 1 cặp $G-X$

Gen đột biến có $A=T=899$ và $G=X=601$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!