Một gen có tổng số nu loại G với một loại nu chiếm tỉ lệ 70% tổng số nu của gen

Đã giải312 lượt xem

Một gen có tổng số nu loại G với một loại nu chiếm tỉ lệ 70% tổng số nu của gen. Trên mạch 1 của gen có số nu loại T = 150 và bằng nửa số nu loại A. Nhận xét nào đúng về gen nói trên?
A. Số nu loại A chiếm 35% tổng số nu của gen
B. Gen có 4050 liên kết hidro
C. Số nu loại A, T trên mạch 2 của gen lần lượt là 300, 150
D. Số liên kết hóa trị giữa và trong các nu của gen là 2998

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G+X=70\%$ $\Rightarrow G=X=35\%$ và $A=T=15\%$

Mạch 1 có $T_1=150$ và $A_1=300$ $\Rightarrow A=A_1+T_1=450$

$\Rightarrow G=X=\dfrac{35\%}{15\%}.450=1050$

A. Sai. Số nu loại A chiếm $15\%$ tổng số nu của gen

B. Đúng. Gen có $H=2A+3G$ $=2.450+3.1050$ $=4050$ liên kết hidro

C. Sai. Số nu loại A, T trên mạch 2 của gen lần lượt là 150, 300

D. Sai. Số liên kết hóa trị giữa và trong các nu của gen là $2N-2=2.3000-2=5998$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!