Một gen có tổng số 2100 nucleotit và số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Gen nhân đôi 3 lần

Đã giải513 lượt xem

Một gen có tổng số 2100 nucleotit và số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Gen nhân đôi 3 lần. Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp là bao nhiêu?
A. 4410.                                   B. 630.                                   C. 2940.                                   D. 420.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=30\%$

$\Rightarrow G=30\%.2100=630$

Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp là $630.(2^3-1)=4410$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!