Một gen có tổng số 2100 nucleotit và số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Gen nhân đôi 3 lần

Đã giải511 lượt xem

Một gen có tổng số 2100 nucleotit và số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Gen nhân đôi 3 lần. Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp là bao nhiêu?
A. 4410.                                   B. 630.                                   C. 2940.                                   D. 420.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A+G=50\%$ $\Rightarrow G=30\%$

$\Rightarrow G=30\%.2100=630$

Số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp là $630.(2^3-1)=4410$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!