Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có T = A có X = 2T và có G = 3A. Chiều dài của gen là bao nhiêu?

Đã giải324 lượt xem

Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có T = A; có X = 2T và có G = 3A. Chiều dài của gen là bao nhiêu?
A. 2284,8 Å.                       B. 4080 Å.                       C. 1305,6 Å.                       D. 5100 Å.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=1824$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=1824$    (*)

Mặt khác $T_1=A_1$; $X_1=2T_1$ và $G_1=3A_1=3T_1$

Thay vào (*) ta được: $19T_1=1824$ $\Leftrightarrow T_1=96$

Tổng số nu của 1 mạch bằng $A_1+T_1+G_1+X_1$ $=7T_1=672$

Chiều dài của gen là $672.3,4=2284,8$ Å

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!